Istorijat akcionarstva u Informatici 1990-2009

Bilten za akcionare

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu
utorak, 30 april. 2019.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2018. godinu

Obaveštenje akcionarima
ponedeljak, 8 april. 2019.
Poziv akcionarima
ponedeljak, 8 april. 2019.
Obaveštenje o isplati dividende
ponedeljak, 6 avgust. 2018.

Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2017. godinu od 08.05.2018. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 06.08.2018. godine. 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
sreda, 25 april. 2018.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2017. godinu


 

Strana: 1 od 9

Predhodna   |   Sledeća

 

23.11.1990
Radnički savet DP Informatika doneo Odluku o dokapitalizaciji prodajom 90.000 deonica nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po deonici na osnovu" Zakona o društvenom kapitalu". Upis deonica završen 13.08.1991, upisom 77.297 deonica.

25.04.1993
Upravni odbor MP Informatika doneo Odluku o prodaji preostalog dela društvenog kapitala prodajom deonica na osnovu „ Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvenog kapitala u druge oblike svojine". Uplata deonica završena 25.04.1993, upisom 61.171 deonice.

30.04.1993
Republička agencija izdala Potvrdu br.506/93 kojom konstatuje da je otkupljen ceo društveni kapital Informatike D.D.

22.10.1993
Privredni sud u Beogradu upisao u Sudski registar Informatiku D.D. sa 100% privatnim kapitalom.

05.1.1996
Republička agencija za procenu vrednosti kapitala donosi Rešenje br.162/91-506/93-2 kojim uvtrđuje novu vrednost društvenog kapitala, čime u najvećoj meri osporava ranije izvršenu transformaciju društvenog kapitala u privatni. Priznala 24,7% privatnog kapitala.

30.09.1996
Privredni sud u Beogradu, na osnovu Tužbe koju su poneli UO Informatike D.D. i grupa deoničara, donosi Presudu kojom se Tužba uvažava i poništava Rešenje Agencije za procenu kapitala br.162/91-506/93-2 od 05.01.1996.

11.06.1997
Vrhovni sud Srbije donosi Presudu kojom se odbija zahev Agencije za vanredno preispitivanje pravosnažnosti presude Privrednog suda u Beogradu XXXVII-P-869//96 od 30.09.1996.

12.07.1997
Skupština deoničara Informatike D.D. donosi Odluku o usklađivanju preduzeća Informatika sa odredbama Zakona o preduzećima.

01.08.1997
Privredni sud u Beogradu upisao u Sudski registar: Informatika akcionarsko društvo sa 100% privatnim kapitalom.

16.08.2002
Agencija za privatizaciju izdala je Potvrdu o usklađenosti podataka o stanju akcija preduzeća sa podacima iz Privremenog registra.

26.06.2003
Skupštine akcionara Informatike a.d.donela odluku o povlačenju i poništenju 21.342 sopstvene akcije na teret osnovnog kapitala ukupne knjigovodstvene vrednosti od 13.859.708,00 dinara.

31.12.2003 
Prestao da postoji Privremeni registar.

22.03.2004
Rešenje Trgovinskog suda u Beogradu XII-FI 12606-03 o povlačenju i poništenju sopstvenih akcija na teret osnovnog kapitala.
Pošto je ovo rešenje doneto nakon prestanka rada Privremenog registra, nismo bili u prilici da prijavimo promenu u vlasništvu akcija sa svom potrebnom dokumentacijom.

04.05.2005
Agencija za privredne registre Republike Srbije donosi rešenje o registraciji sa istovetnim podacima BD.13240/2005.

27.02.2006
Podnet zahtev za upis akcija u Centralni registar HoV. Shodno Korisničkom uputstvu Centalnog registra, u prilogu zaheva data je knjiga akcinara koja je usaglašena sa stanjem u Privremenom registru, jer su ti podaci 31.12.2003 predati Centralnom registru.
Odmah nakon upisa, Informatika a.d. je preko svog korporativnog agenta priložila svu potrebnu dokumentaciju (Odluku Skupštine akcionara i Rešenje Trgovinskog suda) za poništenje 21.342 akcije i smanjenje vrednosti kapitala kako bi se ažurirao broj akcija i vrednost kapitala.

28.02.2006
Centralni registar HoV upisao akcije Informatike a.d. u skladu sa stanjem Knjige akcionara prenetim iz Privremenog registra, s tim što nije sproveo neophodne promene.

08.03.2006
Beogradska berza obaveštava Informatiku a.d. da je, shodno čl.42 Zakona o HoV i drugim finans.instrumentima dužna da u roku od 3 dana od upisa akcija u Centralni registar HoV, podnese zahtev za uključenje akcija na organizovano tržište.

11.04.2006
Upućen Zahtev Komisiji za HoV da zauzme stav u vezi neusklađenosti podataka o broju akcija i vrednosti akcijskog kapitala u evidenciji Centralnog registra HoV i stvarnog stanja i da kao vrhunsko regulatorno telo preduzme odgovarajuće aktivnosti da se to prevaziđe.

12.04.2006
CR HoV obaveštava našeg korporativnog agenta Bi broker,da ne može da postupi po zahtevu i izvši prenos vlasništva na osnovu dostavljene dokumentacije.

12.05.2006
Poslato Pismo Agenciji za privatizaciju-direktoru g-dinu Miodragu Đorđeviću sa zahtevom da , na predlog direktorke CR HoV, Agencija izvrši preknjižavanje akcija na Informatiku a.d. , kako bi nakon toga CR HoV mogao da ih poništi.

18.05.2006
Odgovor Beogradskoj berzi da Informatika a.d., zbog neusklađenosti podataka o broju akcija, ne može da podnese zahtev za uključenje akcija na organizovano tržište, dok se to ne reši.

19.05.2006
Komisija za HoV izvršila neposredni nadzor u prostorijama Informatike a.d. nad poslovanjem Društva , u vezi upisa akcija izdavaoca u CR HoV. Po istom pitanju izvršena kontrola i u CR HoV.

12.10.2006
Drugo pismo Agenciji za privatizaciju u vezi usklađivanja stanja akcija Informatike a.d. nakon smanjenja kapitala preduzeća , po rešenju Trgovinskog suda u Beogradu XII-FI-Pos.br.12606/03

23.05.2006/19.10.2006
Odgovor Agencije za privatizaciju kojim se potvrđuje da Informatika a.d. u vreme vođenja baze podataka u Privremenom registru nije ni mogla da izvši proceduru povlačenja i poništenja sopstvenih akcija jer nije ni posedovala potrebnu dokumentaciju -Rešenje Trgovinskog suda. Ponovo nas upućuje, da preko svog korporativnog agenta, člana CR, podnesemo zahtev CR HoV da izvrši neophodne promene na kapitalu u smislu usklađivanja faktičkog stanja sa stvarnim.

15.11.2006
Vanredna Skupština akcionara Informatike a.d. donosi Odluku o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti (Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima):
Izdaje se 117.126 akcija, nominalne vrednosti 1.200,00 din po akciji, što ukupno iznosi 140.551.200,00 din. vrednosti akcijskog kapitala.

30.11.2006
Rešenje Komisije za HoV o davanju odobrenja za izdavanje HoV bez javne ponude br. 4/0-29-4093/5-06

01.12.2006
Podnet zahtev CR HoV, preko korporativnog agenta, za upis HoV, shodno Rešenju Komisije za HoV o davanju odobrenja za izdavanje HoV bez javne ponude.

23.02.2007
Dopis Begradskoj berzi o daljoj nemogućnosti uključivanja akcija Informatike a.d. na organzovano tržište za šta je zakonski rok 10.03.2007.

23.02.2007
Dopis Komisiji za HoV kojim se skreće pažnja da Informatika a.d. ne može da izvrši svoju zakonsku obavezu uključivanjem akcija na organizovano tržište.

01.03.2007
CR HoV USKLADIO JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA INFORMATIKE A.D. , shodno Rešenju Komisije za HoV.

08.03.2007
Podnet Zahtev Beogradskoj berzi za uključivanje akcija Informatike a.d. na vanberzansko tržište.

12.03.2007
UO Informatike a.d. doneo Odluku o sticanju 10.000 sopstvenih akcija metodom pro-rata po ceni od 4.500,00 din.

21.03.2007
Okončano sticanje sopstvenih akcija metodom pro rata. Ukupno otkupljeno 9.746 sopstvenih akcija.

24.04.2007
Odluka Beogradske berze o uključenju akcija Informatike a.d. na vanberzansko tržište.

08.05.2007
Prvo trgovanje akcijama Informatike a.d. na vanberzanskom tržištu, metodom preovlađujuće cene.

12.10.2007
Odluka direktora Beogradske berze o promeni metoda trgovanja -prelazak na kontinuirano tržište 15.10.2007

08.10.2007
Odluka UO Informatike a.d. o otuđenju sopstvenih akcija metodom pro-rata.

10-15.10.2007
Otuđeno 966 sopstvenih akcija metodom pro-rata.

06-19.11.2007
Na Beogradskoj berzi prodato 8.780 sopstvenih akcija.

16.06.2008
Odluka SA Informatike a.d. o izdavanju 11681 obične akcije IV emisije bez javne ponude radi pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

07.07.2008
Upisane akcije IV emisije u jedinstveni registar CR HoV. Ukupan broj akcija nakon upisa je 128.807.

31.03.2009
Od uključenja akcija Informatike a.d na vanberzansko tržište Beogradske berze do danas, ukupno trgovano 99.488 akcije po prosečnoj ceni od 113 eura.Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!