Obaveštenje akcionarima

Bilten za akcionare

Obaveštenje o isplati dividende
ponedeljak, 6 avgust. 2018.

Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2017. godinu od 08.05.2018. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 06.08.2018. godine. 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
sreda, 25 april. 2018.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2017. godinu

Poziv akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.
Obaveštenje akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.
Obveštenje o isplati dividende
petak, 15 decembar. 2017.

Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu od 04.04.2017. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 14.12.2017. godine.


 

Strana: 1 od 13

Predhodna   |   Sledeća

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENjERING
„INFORMATIKA" akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32
Broj: 148/17-2
Datum: 03 mart 2017. godine

 

Obaveštenje akcionarima

u vezi održvanja 25. redovne Skupštine,

sazvane za 04. april (utorak) 2017. godine, sa početkom u 10,00 sati

 

Informatika a.d. je izdavalac 180.011 običnih akcija, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RS1NFME71648, od kojih svaka akcija ima jedan glas. Pravo glasa na dan 22. 03. 2016. godine (dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine i dan objavljivanja poziva), po svim tačkama dnevnog reda. ima 158.727 akcija, a kvorum za rad čini 79.364 akcija. */ Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara- 25.03.2017. godine je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. To pravo akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Pravo na lično učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar i/ili punomoćnik akcionara, koji poseduje ili predstavlja najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase -180 akcija. Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da preko zajedničkog punomoćnika ispune propisani uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari mogu da glasaju u odsustvu; za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine i da je akcionar - fizičko lice, istovremeno dostavio i kopiju svoje lične karte ili pasoša na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet; ako se radi o akcionaru - pravnom licu, glasački listić mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica. Statutom Informatike a.d. isključena je obaveza overe potpisa akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Obrazac -Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu. Glasački listić se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Informatika a.d., Beograd, Jevrejska ul. br. 32, 11158 Beograd, ili neposredno predaje u sedištu Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi. Statutom Informatike a.d. isključena je obaveza overe potpisa davaoca punomoćja u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa.


Obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem davalac punomoćja može dostaviti Društvu na adresu: darinka.mitrovic@informatika.com.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje zajednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato. Izdato punomoćje važi i u slučaju ponovljene sednice Skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koje Zakon o privrednim društvima i Statut Društva propisuju da ne može biti punomoćnik akcionara (kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; direktor ili član nadzornog odbora ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem napred navedenim; revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara).

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, shodnom primenom odredaba o davanju punomoćja, u skladu sa Zakonom i Statutom. Smatra se i da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćje se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Informatika a.d., Beograd, Jevrejska ul. br. 32, 11158 Beograd, ili neposredno predaje u sedištu Društva.

Nadzorni odbor predložio je za punomoćnike za 25. redovnu skupštinu:

-              Mirjanu VRBIĆ, akcionarku, sa prebivalištem u Beogradu, Trebevićka 23/14, JMBG 1212944715194, i

-              Dušana MIRJANIĆA, akcionara, sa prebivalištem u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića br. 10/9, JMBG 0209945710191.

Predloženi punomoćnici nisu u sukobu sa odredbama čl. 345 Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem, najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice skupštine uputiti predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz navođenje odgovarajućih podataka o podnosiocima zahteva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a ima pravo k da odgovor uskrati, sve u skladu sa Zakonom.

 

 

* * * * *

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Srećković

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!