Poziv akcionarima

Bilten za akcionare

Zapisnik sa 26. redovne Skupštine Informatike a.d.
sreda, 16 maj. 2018.

Zapisnik sa 26. redovne Skupštine Informatike a.d. održane 08.05.2018. godine

Pregled donetih odluka i rezultata glasanja
sreda, 9 maj. 2018.

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, Informatka a.d. objavljuje pregled donetih odluka i rezultata glasanja na 26. redovnoj skupštini Društva, održanoj dana 08.05.2018.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
sreda, 25 april. 2018.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2017. godinu

Poziv akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.
Obaveštenje akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.

 

Strana: 1 od 13

Predhodna   |   Sledeća

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENjERING
"INFORMATIKA" akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Broj: 148/17
Datum: 03.03.2017. godine

 

Na osnovu člana 52 Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering "Informatika" akcionarsko društvo, Beograd, dana 03.03.2017. godine upućuje

POZIV AKCIONARIMA

za XXV redovnu Skupštinu Informatike a.d.,
zakazanu za utorak, 04. april 2017. godine.
sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu. Jevrejska ul. br. 32.

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

  1. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2016.godini.
  2. Usvajanje redovnog fiiansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2016. godinu.
  3. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji redovnog finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2016. godinu.
  4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe Informatika u 2016. godini.
  5. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatike za 2016. godinu.
  6. Raspodela neraspoređene dobiti na godišnjem računu za 2016. godinu.
  7. Imenovanje člana Nadzornog odbora.
  8. Izbor društva za reviziju za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2016. godini.

Dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, je 25.03.2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 180 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.

Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine i to glasanjem u odsusutvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.

Odluke se donose po svim tačkama dnevnog reda.

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 158.727 običnih akcija (na dan objavljivanja ovog poziva - moguća su odstupanja zavisno od stanja na dan akcionara). Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda o kojima se odlučuje potrebna je obična većina glasova akcionara koji učestvuju u radu

Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije do 01. 04. 2017. godine u 16,00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 3215-311).

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvorumaza rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 9,00 časova, na dan održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine, kao i Obaveštenje za akcionare sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine, koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, objavljuju se na internet stranici Društva www.informatika.com,

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti,

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

* * * * *

 

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!