Obaveštenje o isplati dividende

Bilten za akcionare

Obaveštenje o isplati dividende
ponedeljak, 6 avgust. 2018.

Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2017. godinu od 08.05.2018. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 06.08.2018. godine. 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
sreda, 25 april. 2018.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2017. godinu

Poziv akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.
Obaveštenje akcionarima
četvrtak, 5 april. 2018.
Obveštenje o isplati dividende
petak, 15 decembar. 2017.

Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu od 04.04.2017. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 14.12.2017. godine.


 

Strana: 1 od 13

Predhodna   |   Sledeća

 

 

Obaveštavamo  da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2017. godinu od 08.05.2018. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 06.08.2018. godine.

Pravo na dividendu ostvaruju svi zakoniti imaoci akcija Informatike a.d., koji su upisani u jedinstvenu evidenciju akconara na Dan dividende, 28.04.2018. godine.

Dividenda se isplaćuje u neto iznosu od 55,25 din. po akciji za fizička lica, odn. za pravna lica u bruto iznosu od 65,00 din. po akciji (za rezidente Republike Srbije).

Visina dividende za nerezidentna pravna i fizička lica zavisi od toga da li je njihova matična država potpisnica Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u kom smislu su ta lica u obavezi da dostave POR - 2 obrazac, izdat od strane nadležnog organa njihove domicilne države (bliži podaci o izdavanju obrasca mogu se dobiti na sajtu Poreske uprave, putem linka: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/115/pravilnik-o-postupku-i-nacinu-izdavanja-i-izgledu-obrazaca-potvrda-o-rezidentnosti-.html).

Isplata dividende vrši se preko tekućih računa, pa se pozivaju svi akcionari kod kojih je došlo do promene podatka o računu, da o tome dostave odgovarajuće obaveštenje odnosno dostave POR-2 obrazac, neposredno u sedište Društva ili putem pošte (adresa: Informatika a.d., 11158 Beograd 118, Jevrejska 32), odn. putem e mail-a sledećim osobama, i to:

–   Svetlana Blanuša, 011/3215 126, svetlana.blanusa@informatika.com,

–   Nataša Nikolić, 011/3215 326, natasa.nikolic@informatika.com. 

Sekretar Društva
Darinka Mitrović

U Beogradu, 06.08.2018. godine

 Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!