ISO standardi i drugi opšti akti


POLITIKA KVALITETA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001

INFORMATIKA a.d, Beograd, jedno je od vodećih domaćih preduzeća u oblasti primene informatičkih tehnologija, specijalizovano za razvoj, proizvodnju, isporuku i primenu kompleksnih rešenja za upravljanje poslovnim i proizvodnim procesima. Njen cilj je da u ključnim informatičkim oblastima obezbedi i plasira kvalitetne projekte, rešenja i opremu i time, kao lider na tržištu, bude pouzdan partner korisnicima.

Oblasti delovanja preduzeća su projektovanje i realizacija informacionih sistema, računarskih komunikacija i sistema automatskog upravljanja, proizvodnja računarske opreme i sistema za automatsko upravljanje tehnološkim procesima, isporuka komercijalnog i specijalizovanog softvera, internet usluge, obuka korisnika i podrška sistemima u eksploataciji. U svim ovim oblastima INFORMATIKA nastoji da prilagodi savremena svetska dostignuća specifičnim potrebama svojih korisnika.

Osnovni ciljevi njene poslovne politike su pozitivan rezultat tekućeg poslovanja i neprekidno ulaganje u razvoj - radi osiguranja budućnosti. Da bi ostvarila te ciljeve, neprekidno unapređuje i podiže kvalitet proizvoda, rešenja i servisa iz svoje delatnosti.

U relacijama sa klijentima INFORMATIKA je opredeljena na razvijanje dugoročnih partnerskih odnosa. Oni se temelje na zadovoljavanju korisnikovih potreba u celom lancu pružanja usluge - od identifikacije zahteva, do održavanja isporučenih proizvoda. Za to su ključni kvalitet proizvoda, kvalitet komunikacije s klijentom i stalna pomoć kako bi jasno definisao svoje potrebe i zahteve i kako bi proizvode mogao da koristi shodno njihovoj nameni. Za ostvarivanje ovog zadatka odgovorni su svi zaposleni koji stupaju u vezu sa klijentom. Kvalitet svojih proizvoda preduzeće zasniva i na dugoročnim partnerskim odnosima sa dobavljačima, čiji svetski tržišni status, kvalitet i rokovi imaju svoju cenu, ali se ona stalno preispituje.

Postignuta prepoznatljivost na tržištu i visok renome održavaju se zalaganjem i obavezom svih zaposlenih da stalno unapređuju svoja znanja i visoku stručnost, kao i da u usavršavanju međusobno pružaju kolegijalnu pomoć. Timski rad, brza horizontalna i vertikalna komunikacija, osećaj pripadnosti preduzeću, posvećenost zajedničkom cilju - kvalitetnom i dugoročnom zadovoljenju korisnika i izgrađivanju njegovog poverenja u INFORMATIKU i njene zaposlene, delovi su pozitivne korporativne kulture koja je izdvaja od konkurencije. Svi rukovodioci doprinose razvoju te kulture.

Poslovnim partnerima preduzeće dokazuje svoju poslovnu pouzdanost kvalitetom proizvoda i usluga, poštovanjem svih odredbi ugovora i dokumentovanim sistemom menadžmenta kvalitetom, usklađenim s međunarodno prihvaćenim standardima. Zadatak je svih rukovodilaca da osiguraju njegovu doslednu primenu.

24.04.2008. godine

 

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ISO 14001:2004

ISO 14001

INFORMATIKA a.d, Beograd je jedno od vodećih domaćih preduzeća u oblasti primene informatičkih tehnologija, koje u ključnim informatičkim oblastima obezbedjuje i plasira na tržište kvalitetne projekte, rešenja i opremu u skladu savremenim svetskim dostignućima i time zadovoljava zahteve korisnika, interese svojih vlasnika, zaposlenih i društvene zajednice u celini, poboljšava svoj uticaj na životnu sredinu i obezbeđuje očekivanja svih zainteresovanih strana.

INFORMATIKA obezbeđuje i unapređuje kvalitet i zaštitu životne sredine kroz primenu integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine, u skladu sa standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

  Ciljevi zaštite životne sredine su:

  • posvećenost očuvanju i unapređenju životne sredine i zdravlja svojih korisnika, dobavljača i zaposlenih
  • stalna težnja ka poboljšavanju učinaka delatnosti i proizvoda u zaštiti životne sredine, uz poštovanje važećih zakona i propisa, očuvanje prirodnih resursa, optimizaciju potrošnje energije i upravljanje otpadom u skladu sa zakonskom regulativom
  • minimalan rizik od potencijalnih uticaja na životnu sredinu
  • unapređivanje znanja i svesti zaposlenih o očuvanju životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu kroz odgovarajuću obuku
  • unapređivanje korporativne društvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici i društvu u celini, kroz uspostavljanje partnerstva sa svim zainteresovanim stranama, a u cilju efektivne i efikasne međusobne komunikacije.

Rukovodstvo INFORMATIKE odgovorno je za ograničavanje uticaja na životnu sredinu i primenu ove politike, koja je javni dokument. Zadatak rukovodilaca je njeno dosledno sprovođenje i uključivanje svih zaposlenih, kako bi obezbedili njenu realizaciju.

02.04.2009. godine

 

POLITIKA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA

ISO 27001:2013

ISO 27001

PREDMET POLITIKE
Predmet Opšte politike sistema za upravljanje bezbednošću intformacija je definisanje IT bezbednosti i zaštite u sistemu za upravljanje bezbednošću informacija (u daljcm tekstu: ISMS) prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013 u tački A5.1., kako bi se: obezbedila poverljivost, integritet i raspoloživost informacija u preduzeću Informatika a.d. (u daljem tekstu: Društvo), osigurao kontinuitet poslovanja, minimizovala poslovna šteta sprečavanjem bezbednosnih inicidenata ili minimizovanjem njihovog uticaja i uspostavili opšti pravci i principi aktivnosti u vezi bezbednosti informacija, obezbedio okvir za postavljanje ISMS ciljeva.
Svrha IT bezbednosti i zaštite, kao i ISMS-a, je da zaštiti informacije kao vrednu imovinu Društva od svih mogućih bezbednosnih pretnji bilo da su interne ili eksterne, namerne ili slučajne.

PODRUČJE PRIMENE POLITIKE
Opšta politika ISMS-a. primenjuje se na poslovne procese Društva - Razvoj, Projektovanje, Instalacija, Implementacija, Trgovina IT opremom, Razvoj softvera, Edukacija - povezane sa informacijama ili njihovom obradom u kojima se koriste informacione tehnologije. Područje primene obuhvata one aktivnosti koje direktno utiču na dostupnost resursa, servisa ili informacija kao imovine u vlasništvu Društva, kao i aktivnosti vezane za upravljanje rizicima nastalih od strane zaposlenih, tehnologija i rizicima fizičke bezbednosti.

OSNOVNA NAČELA POLITIKE
Propisi sistema za upravljanje bezbednošću informacija dokumentuju se i dostupni su svim zainteresovanim stranama koje su odgovorne za njihovo sprovodenje. Interesi internih i eksternih korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti proizvoda i/ili IT usluga. Zahtevi korisnika u pogledu bezbednosti informacija interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i propisujućih dokumenata Društva.

Informacije kao i ostala imovina štite se na način koji je proporcionalan riziku, kroz efikasnu primenu mera IT zaštite i procedura u skladu sa finansijskim mogućnostima i tehnološkom strategijom Društva.

Kako bi se ostvarila uspešna saradnja sa poslovnim partnerima uzimaju se u obzir bezbednosni zahtevi Društva i interesi poslovnih partnera.

Rukovodstvo Društva preventivno i redovno рrосеnjuје i upravlja bezbednosnim rizicima nastalim u toku poslovanja Društva, a koji se odnose na usluge, resurse i informacije. U toku upravljanja rizicima donose se svesne odluke o prihvatanju, ograničenju, smanjenju i prenošenju uticaja bezbednosnih rizika. Smanjenjem bezbednosnih rizika na prihvatljiv nivo stalno se unapređuje uspostavljeni sistem za upravljanje bezbednošću informacija.

24.07.2014. godine

 

DRUGI OPŠTI AKTI

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Na osnovu člana člana 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača (Službeni glasnik RS br.128/2014) i člana 52. Statuta Preduzeća za proizvdnju računarske opreme i informatički inženjering Informatika akcionarsko društvo Beograd (Stari grad), Nadzorni odbor Društva dana 10.12.2015. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!