Integralni sistem platnog prometa


ISPP(c) omogućuje korišćenje dela informacionog fonda sa kojim Ministarstvo finansija raspolaže.

Opšte informacije, razna obaveštenja i tekstovi izdvojenih zakonskih propisa se mogu slobodno gledati i preuzimati u delu za opšti servis, dok je za servis po osnovu rada računa neophodan autorizovan pristup - Autorizovani InfoServis.

Servisi za redovne korisnike ISPP-a:

Upit u trenutno stanje računa daje nam informacije o:

 • Kumulativnom prometu, 
 • Dnevnom prometu, 
 • Stanju naloga na čekanju, 
 • Blokadi računa, 
 • Saldu računa. 

Tu su još i informacije o samom računu:

 • Kojoj banci pripada, 
 • Trenutni status banke 
 • Aktivnost računa... 

Lista promena daje sledeće informacije:

 • Vreme nastanka, 
 • Status promene, 
 • Iznos, 
 • Račun kontra-stava, 
 • Banka kontra-stava.

Ukoliko levim klikom miša kliknete na podatak za reklamaciju, dobićete detaljni prikaz konkretnog naloga.

Dostupne su sve informacije koje se inače nalaze na nalogu kojim se vrši plaćanje između subjekata Platnog Prometa.

Pregled stanja za određeni dan u godini daje nam prikaz kumulativnog prometa do tog dana i dnevnog prometa za taj dan i za račun koji je selektovan u gornjem delu ekrana.
Korisnik dalje može odabrati pregled promena za određeni dan u tri forme: na ekranu, u formi datoteke za knjiženje i u formi spremnoj za štampu.

Nalozi koje korisnik pripremi za slanje Ministarstvu finansija (nalozi se pripremaju bilo već postojećim programima za unos naloga koji su korisnici dobili koristeći prethodne verzije ISPP-a, bilo nekim programom koji su korisnici sami napravili) mogu se predati Ministarstvu finansija korišcenjem ovog interfejsa.

Servisi za banke:

 • Trenutno stanje obračunskih računa banke 
 • Stanje deponenata za bilo koji dan u godini 

Korisnik ima mogućnost da vidi celu svoju istoriju rada. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!