Softverska podrška


Obuhvata sve vrste softverskih usluga, instalaciju, konfigurisanje, administraciju i održavanje softvera; Redovnu implementaciju odgovarajućih Patch, Upgrade i Service Pack-ova za sve vrste SW paketa; Detekciju i rešavanje problema nastalih neodgovarajućom primenom i greškama u softveru.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!