InfoGRIS - Informacioni sistem JKP "Pogrebne usluge"


InfoGRIS

Tehnološki, InfoGRIS je realizovan u Microsoft-ovoj troslojnoj, klijent/server arhitekturi. Ovaj koncept (višeslojna klijent/server arhitektura) obezbeđuje efikasan programski paket (brzina rada i iskorišćenje resursa).

Prvi sloj (server baze podataka) i drugi sloj InfoGRIS-a (aplikativni server) se izvršavaju pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2003. Treći sloj (korisnički interfejs, ono što vidi korisnik) se izvršava na Windows 2000, Windows 2003, Windows XP ili Windows Vista radnim stanicama (klijentima).

Na prvom sloju je jedinstvena baza podataka za sve module InfoGRIS-a. Baza podataka je realizovana u MS SQL Serveru 2005.

Srednji sloj (nazvan DataLayer) je razvijen u Microsoft-ovoj tehnologiji .NET Framework 3.5 korišćenjem programskog jezika C#. Mapiranje objektnog modela izvršeno je po principima Microsoft-ovih paterna NetTiers. Na taj način postignuta je potpuna nezavisnost korisničkog sloja od sloja podataka.

Treći sloj, nivo klijenta (korisnički interfejs), obezbeđuje grafičko okruženje (GUI) sa svim pogodnostima koja značajno olakšavaju operativan rad. U dizajniranju su korišćene DevExpress kontrole koje omogućuju korisnicima sistema maksimalnu prilagodljivost i efikasnost pri radu.

Programski paket InfoGRIS u integraciji sa InfoERP-om predstavlja potpuno integrisan informacioni sistem, omogućuje automatizaciju kompletnog poslovnog sistema i sveobuhvatno praćenje i kontrolu poslovnih procesa.

Integracija InfoGRIS-a i InfoCMS-a omogućuje automatizovan prenos podataka iz informacionog sistema osnovne delatnosti i prezentovanje odgovarajućeg sadržaja na Internetu.

Metodologija razvoja informacionog sistema InfoGRIS

Funkcije informacionog sistema InfoGRIS 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!