Infos.Net


Infos.net - Infos.net šta je to

Softverski proizvod Infos je infrastruktura i razvojno okruženje za poslovne aplikacije. Višeslojna arhitektura i potpuna implementacija u Microsoft .NET tehnologiji su njegove glavne karakteristike.

Infos.net

 

Proizvodi i rešenja

Infos.net

 1. Finansijsko knjigovodstvo sa analitičkim evidencijama
 2. Finansijsko planiranje (budžetiranje)
 3. Obračun kamate
 4. Tužbe i opomene
 5. Izveštavanje po finansijskim modelima (devizno, dinarsko) 
 6. Osnovna sredstva
 7. Pisarnica (prijem dokumentacije)
 8. Ulazne profakture, ponude, fakture (domače i ino) i PDV izveštavanje
 9. Virman (automatska plaćanja domaća i ino)
 10. Izvod (rad sa izvodima dinarskim i deviznim) 
 11. Pregledi priliva i odliva po analitikama i periodima
 12. Nalog za kompenzaciju
 13. Faktura za usluge
 14. Blagajna - dinarska i devizna
 15. Čekovi građana
 16. Modul za službene puteve, dnevnice, isplate radnicima
 17. Obracun zarada, autorskih ugovora, ugovora o delu, omladinskih i preduzetničkih zadruga
 18. Postavka logistike i komercijale
 19. Cenovnici dinarski i devizni sa analitikama (po kupcima, org.jedinicama..)
 20. Popusti (rabati) po analitikama (po kupcima, artiklima...)
 21. Kreditni limiti sa analitikama (po prodavcima, kupcima, org. jedinicama...)
 22. Lokalna nabavka, kalkulacije, Uvoz
 23. Interni promet
 24. Upravljanje proizvodnjom, sastavnica, obracun radnog naloga
 25. Veleprodaja
 26. Maloprodaja (fiskalni isečci, ispravke, dnevni izvestaj...)
 27. Izvoz
 28. Tenderi i ponude
 29. Nivelacija
 30. Popis i početno stanje, viškovi i manjkovi
 31. Osnovno izveštavanje analitičkih knjigovodstava
 32. Regalni magacini 
 33. Rezervacije
 34. Rad sa serijskim brojevima i garancijama
 35. Rad sa bečevima i rokom upotrebe
 36. Komercijalno izveštavanje (po prodavcima, kupcima, dobavljačima, artiklima, ugovorima, projektima, org. delovima, kost centrima...) 
 37. B2B
 38. Upravljanje servisom
 39. Business inteligence aplikacija (Business Objects based)
 40. Veza sa finansijskim poslovanjem
 41. Podrška za dislocirane objekte 
 42. Marketing i prodaja oglasnog prostora
 43. Web servis generation tool
 44. Web client tool
 45. Document management system

 

1. Finansijsko knjigovodstvo sa analitičkim evidencijama

 • Opšte karakteristike integrisane analitičke evidencije;
 • broj analitika po kontu i tipovi analitika proizvoljni (partner, organizaciona struktura, zaposleni, regionalna struktura, valuta, ugovor, nosilac troška...);
 • dinarsko i devizno praćenje;
 • izveštavanje po identifikaciji i klasifikaciji analitika, klasifikaciono izveštavanje po proizvoljnim izveštajnim nivoima;
 • model kontiranja za sva finansijska dokumenta iz drugih informacionih podsistema ili modula;
 • podrška za izradu konsolidovanog bilansa.

Funkcionalnost:

Infos.net

 • nalog za knjiženje, kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa dnevnika knjiženja, pregled naloga za knjiženje, korekcije;
 • knjigovodstvena kartica (obična ili zbirna, hronološka ili po saldo-kontima, otvorene ili zatvorene stavke, veze za delimično zatvaranje, zastarele stavke);
 • zatvaranje i otvaranje stavki (obično ili delimično), štampa IOS-a, zatvaranje sitnih salda, 'ručna' kartica;
 • revalorizacioni koeficijenti, obračun revalorizacije konta trajnog kapitala;
 • kursna lista, obračun kursnih razlika za devizna konta;
 • prenosi stanja ili prometa sa konta na konto, predzaključna i zaključna knjiženja, formiranje početnog stanja;
 • izveštavanje (sintetička stanja-zaključni list, stanje konta po jednoj ili više analitika, stanje jedne ili više analitike po kontima).
 • formiranje dokumenata obračuna kamate nezavisano ili preuzimanjem stavki sa konta kupaca ili dobavljača;
 • dve vrste obračuna kamate (na saldo, za zadani period)
 • obračun kamate i štampa kamatnih lista.

2. Finansijsko planiranje  (Budžetiranje)

 • Model podataka prilagođen izveštavanju.
 • Preuzimanje 'ostvarenog' iz finansijskog knjigovodstva prema fiksiranim dimenzijama. 'Zaključivanje' u finansijskom knjigovodstvu preuzetih podataka (dnevno/nedeljno/mesečno).
 • Unos plana, pregledi, štampa obrasca, štampa pregleda.
 • Potvrđivanje plana i uklanjanje potvrđivanja.
 • Praćenje izmena plana i upoređivanje sa orginalnim planom (analiza plana i poređenje po istoriji)
 • Izveštaji planirano-ostvareno i svi drugi izveštaji prema posebnim zahtevima.

Izveštaji:

 • izveštaji budžet-ostvareni troškovi (kvartalno, polugodišnje, godišnje)
 • grafički prikazi ostvareno-planirano
 • izveštaji prema donoru (Pu/Dr, EFR)
 • ostali izveštaji po posebnom zahtevu (SoE, Cash book, Bank reconcilation)

3. Obračun kamate

 • formiranje dokumenata obračuna kamate nezavisano ili preuzimanjem stavki sa konta kupaca ili dobavljača;
 • dve vrste obračuna kamate (na saldo, za zadani period)
 • obračun kamate i štampa kamatnih lista.

4. Tužbe i opomene

 • automatsko formiranje opomena sa mogucim modifikacijama iz finansijskog knjigovodstva
 • automatsko formiranje tuzbi sa mogucim modifikacijama iz finansijskog knjigovodstva

5. Izveštavanje po finansijskim modelima (dinarsko i devizno)

 • formiranje modela finansijskih izveštaja od interesa
 • izveštavanje po modelu finansijskog izveštaja (za period, preseci po tipu perioda, uporedno za dva perioda).

6. Osnovna sredstva

 • Automatska revalorizacija i automatizacija po više tipova za svako osnovno sredstvo
 • sprega sa finansijskim poslovanjem, nabavkom prodajom i magacinskim poslovanjem

7. Pisarnica

 • prijem eksterne dokumentacije, unos, razvrstavanje i prenos u finansijsku operativu.

 

Finansijska operativa

Infos.net

8. Ulazne fakture, dinarske, devizne

 • Evidencija faktura dobavljača koje ne proizilaze iz osnovne delatnosti preduzeća (trgovina), odnosno fakture za troškove, repromaterijal, dažbine, osnovna sredstva...
 • unos, kontrola ispravnosti, formiranje virmana, kontiranje po modelu kontiranja ili delimično kontiranje na dokumentu;
 • formiranje izveštaja za knjigovodstvo, automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo;
 • korekcije, pregledi.
 • PDV izveštavanje

9. Virman

 • nalog za prenos, dinarski, devizni, nalog za naplatu;
 • unos virmana ili formiranje iz drugih modula, kontrola ispravnosti, povećanje ili smanjenje prioriteta, usitnjavanje virmana; štampa virmana ili elektronska isplata; kopiranje deviznih virmana mnogo u jedan radi grupnog plaćanja
 • zatvaranje virmana izvodom ili nalogom za kompenzaciju;
 • korekcije, pregledi virmana, rekapitulacije po partnerima.

10. Izvod

 • izvod dinarski, devizni
 • unos ili elektronsko preuzimanje, kontrola ispravnosti
 • prepoznavanje stavki izvoda po šifri plaćanja ili žiro računu partnera, prepoznavanje i kontiranje stavki izvoda po virmanima (zatvaranje virmana izvodom)
 • kontiranje na dokumentu izvoda neprepoznatih ili delimično prepoznatih stavki izvoda; automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo
 • korekcije, pregledi, kumulativni pregledi, cash flow.

11. Pregled priliva i odliva (cash flow)

 • po analitikama (zaposleni, partner, ugovor, organizacioni deo, nosilac troška itd.) i periodima i tipu perioda (dan, nedelja, mesec, kvartal itd.), vrstama dokumenata, u lokalnoj i izveštajnoj valuti

12. Nalog za kompenzaciju

 • nalog za kompenzaciju poslat ili primljen;
 • unos ili formiranje iz knjigovodstva, kontrola ispravnosti, štampa obrasca, formiranje virmana, kontiranje po modelu kontiranja;
 • formiranje izveštaja za knjigovodstvo, automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo;
 • pregledi.

13. Fakture za usluge

 • Evidencija faktura kupcima koje ne proizilaze iz osnovne delatnosti preduzeća (trgovina), odnosno fakture za zakup, usluge transporta...
 • unos, kontrola ispravnosti, obračun poreza, štampa obrasca; kontiranje po modelu kontiranja;
 • formiranje izveštaja za knjigovodstvo, automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo;
 • korekcije, pregledi.

14. Blagajna - dinarska i devizna

 • blagajnički izveštaj, nalog za uplatu, nalog za isplatu;
 • unos, kontrola ispravnosti, štampa naloga za uplatu ili isplatu, kontiranje po modelu kontiranja ili delimično kontiranje na dokumentu;
 • zaključivanje i štampa blagajničkog izveštaja, automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo;
 • korekcije, pregledi.

15. Čekovi građana

 • specifikacija prijema čekova, specifikacija povraćaja čekova, unos ili preuzimanje specifikacija iz maloprodaje, kontrola ispravnosti, štampa obrasca;
 • specifikacija naplate čekova, specifikacija eskonta čekova; formiranje iz evidencije čekova, štampa obrasca, formiranja naloga za naplatu;
 • formiranje izveštaja za knjigovodstvo, automatski nalog za finansijsko knjigovodstvo;
 • korekcije, pregledi.

16. Modul za službene puteve, dnevnice, isplate radnicima

 • nalog za isplate akontacije radniku, putni nalog za službeno vozilo itd
 • Poreski izveštaji za naknade radnicima

17. Obračuni naknada

 • Automatski obračuni ugovora o delu, autorskih ugovora, primanja preko omladinskih i posredničkih zadruga 
 • Automatsko generisanje dokumenata obračuna prema podacima iz ugovora (trajanju ugovora, datumu isplate, broju rata, neto vrednosti ugovora)
 • Automatski obračun poreza i doprinosa, obrazaca (svi OPJ, M-UN), virmana za uplate i svih izveštaja
 • Automatsko prijavljivanje obrazaca preko web servisa Ministarstva finansija
 • Automatsko formiranje naloga za knjiženje
 • Integrisan sa ERP

 

Komercijalno i logističko poslovanje

18. Postavka komercijalnog i logističkog poslovanja

 • Parametri komercijalnog i logističkog poslovanja
 • proizvoljan broj i izgled kalkulacije (ulazna kalkulacija, interni promet, izlazna kalkulacija);
 • proizvoljan broj tipova evidencija, odnosno vrsta prometa ili režima poslovanja od interesa (veleprodaja, maloprodaja, komision, tranzit...); rezervacije
 • analitike tipa evidencije po izboru (organizacioni deo, dobavljač, artikal, ...), režim cena po izboru (prosečne, kalkulisane), upravljanje cenama po izboru (preuzimanje iz cenovnika, preuzimanje sa kartice);
 • proizvoljan broj tipova dokumenata za svaki tip evidencije.
 • Automatsko blokiranje partnera (preko web servisa sa web sitea NBS) 
 • Automatsko ažuriranje žiro računa partnera (preko web servisa sa web sitea NBS) 
 • Implementiran elektronski potpis

19. Cenovnici

 • prozvoljan broj tipova cenovnika; devizni i dinarski.
 • analitike tipa cenovnika po izboru (kupac, dobavljač, artikal, organizacioni deo...);
 • unos, pregledi.

20. Popusti

 • prozvoljan broj tipova popusta (količinski, vrednosni), definisanje prioriteta;
 • analitike tipa popusta po izboru (kupac, kategorija kupca, artikal, kategorija artikla, organizacioni deo...);
 • unos, pregledi.

21. Kreditni limiti

 • prozvoljan broj tipova kreditnih limita (automatsko generisanje prema obrtu i procentu plaćenosti); devizni, dinarski.
 • analitike tipa popusta po izboru (po prodavcu, organizacionom delu, lokaciji, kupcu),;
 • unos, pregledi.

 

Materijalno, Proizvodnja, Gotovi proizvodi, Roba, Maloprodaja, Prodaja usluga - KOMERCIJALA I LOGISTIKA

22. Lokalna nabavka i uvoz

Infos.net

 • Planiranje i praćenje nabavke
 • dinarska nabavka, devizna nabavka , dinarsko devizna, uvoz, domaća nabavka
 • kalkulacija po fakturi, kalkulacija po otpremnici, povratnica; kalkulacija sa koeficijentom
 • unos dokumenta, unos faktura za robu, unos faktura za zavisne troškove po vrstama troška, raspodela zavisnih troškova; kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa obrasca; 
 • automatsko formiranje deviznih naloga za prenos iz domaćih i ino faktura za troškove i robu, iz kalkulacija i obračuna uvoza
 • automatski obračun carine i PDVa, ili unos sa JCI 
 • korekcije, pregledi dokumenata.
 • Kontrolnik uvoza sa automatskim ažuriranjem plaćanja dobavljačima i naimenovanja
 • Različite vrste uvoza: redovan, donacije, izvoz/uvoz u garantnom roku, GRATIS uvoz, uvoz za drugog, reeksport itd.
 • PDV izveštavanje
 • Kopiranje jedan u mnogo i mnogo u jedan dokumenata nabavke.

23. Interni promet

 • dostavnica, prijemnica, vanredni izlaz;
 • unos, kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa obrasca; 
 • korekcije, pregledi dokumenata.

24. Upravljanje proizvodnjom, sastavnica, obračun radnih naloga

 • Sastavnica
 • Radni nalog, trebovanje, prijemnica gotovih proizvoda, otpremnica gotovih proizvoda
 • Automatski obračun i provera radnog naloga
 • Provera radnog naloga sa trebovanjima
 • Provera radnog naloga sa otpremnicama

25. Dokumenta veleprodaje

 • profaktura, faktura; dinarska, devizna, dinarsko-devizna, unos
 • veza sa modulom popusta, cenovnika, kreditnih limita, kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa obrasca; 
 • pregled plaćanja kupaca, evidencija kašnjenja, kursiranja
 • korekcije, pregledi dokumenata.
 • PDV izveštavanje

26. Dokumenta maloprodaje

 • profaktura, faktura;
 • uslovi gotovinskog plaćanja (bankarske provizije), uslovi odloženog plaćanja (bankarske kamate);
 • unos, plaćanje sve odmah ili odloženo plaćanje, kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa obrasca;
 • korekcije, pregledi dokumenata.
 • stampa fiskalnog računa, štampa dnevnog izveštaja,
 • download artikala i cenovnika u fiskalnu kasu
 • rad sa kreditnim karticama
 • PDV izveštavanje

27. Izvoz

 • Profaktura, faktura
 • Koordinate i uslovi plaćanja, veza sa modulom popusta, cenovnika, kreditnih limita, kontrola ispravnosti, knjiženje, štampa obrasca; 
 • pregled plaćanja kupaca, evidencija kašnjenja
 • korekcije, pregledi dokumenata.
 • PDV izveštavanje

28. Tenderska dokumentacija

 • Zahtevi za ponude
 • tenderi i ponude;
 • uslovi tendera (rok za predaju ponude, iznos za uplatu tenderske dokumentacije, datum podizanja dokumentacije, analiza tendera, čuvanje tenderske dokumentacije).
 • izveštavanje o tenderima i ponudama
 • praćenje konkurencije

29. Nivelacija

 • nalog za nivelaciju, zapisnik o nivelaciji;
 • unos naloga, formiranje zapisnika po nalogu, štampa obrazaca, knjiženje; ažuriranje cenovnika nalogom za nivelaciju; 
 • korekcije, pregledi dokumenata.

30. Popis i početno stanje

 • formiranje ili unos popisne liste, štampa popisne liste i uporednog popisa; provera i refreš popisne liste
 • formiranje dokumenata početnog stanja;
 • pregledi dokumenata.
 • Automatsko formiranje dokumenata viškova i manjkova

31. Osnovno izveštavanje analitičkih knjigovodstava

 • robna kartica, količinska ili vrednosna;
 • lager lista, količinska ili vrednosna, važeća cena, sve cene, knjigovodstveni pregled; lager po brojevima faktura dobavljača, lager po vremenu ulaza, prodajnoj ceni
 • KEPU knjiga, trgovačka knjiga

32. Regalni magacin

 • regali, automatsko biranje regala prema šifri artikla
 • lager lista po regalima

33. Rezervacije

 • rezervisanje na ulazu i izlazu
 • lager rezervacija i slobodnog

34. Rad sa serijskim brojevima i garancijama

 • generisanje, upisivanje i čitanje serijskih brojeva, izveštaj o garancijama, provera na ulazu i izlaz, Uslovi održavanja

35. Rad sa bečevima (šaržama) i rokom upotrebe

 • generisanje, upisivanje i čitanje bečeva, izveštaj o roku upotrebe

36. Komercijalno izveštavanje 

 • izveštajni elementi: tip evidenicije, analitike; period izveštavanja: zadani period, presek po tipu perioda; pogled na promet: ukupan ulaz i ukupan izlaz, razvrstavanje po izveštajnoj klasifikaciji dokumenata, pojedinačno po tipovima dokumenata, svi izveštaji po vremenskim periodima (dan, nedelja, mesec, kvartal, pola godine)
 • Izveštavanja o zastarelosti magacina (poslednjih n ulaza)

37. B2B (biznis to biznis)

Infos.net

 • Podešavanje vidljivosti na webu po korisnicima, artiklima, kupcima, magacinima, količinama, klasifikacijama artikala
 • Lager i nabavka, cenovnici po kupcima
 • Naručivanje, automatsko rezervisanje i uslovno rezervisanje sa lagera preko weba
 • Izveštaji o nabavci i prodaji preko weba
 • Integrisan sa ERP

38. Upravljanje Servisom

 • Prijem u servis
 • (integrisan sa prodajom, nabavkom, garancijama kupcima i dobavljača, dobavljačkim servisima, servisnim ugovorom, CRMom, provera da li je ranije bio u servisu)
 • Proces servisa - testiranje, popravka, odbijanje i prihvatanje garancije, fakturisanjem, izdavanje knjižnog odobrenja, blokiranje, zamena. Mere se vremena za sve operacije u servisu, beleže serviseri za svaku aktivnost. 
 • Zamena u servisu - narucivanje rezervnih delova, rezervacija iz magacina i prenos u servis, rezervacija iz servisnih magacina
 • Isporuka iz servisa - automatsko slanje SMSa i e-maila po popravci, biometrijsko čitanje ID kartica, automatsko produženje garancije
 • Integrisan sa ERP

39. Biznis Intelidžens - SAP - Biznis Objects aplikacija

Infos.net

 • Konsolidacija podataka iz različitih izvora
 • Automatski noćni prepis velikih količina podataka u izveštajnu bazu
 • Izveštavanje iz prodaje, nabavke, proizvodnje, finansija, planova
 • Dijagrami
 • Web i windows bazirani izveštaji, automatsko slanje e-mailom i SMSom
 • Dnevni, nedeljni, mesečni, kvartalni, za izabrani period izveštaji
 • Izveštaji iz prodaje 
  najviše prodavani proizvodi u toku nedelje (i najmanje), ukupna prodaja od početka godine i od početka meseca do traženog datuma, u novcu, težini, količini
  - po brandovima, menadžerski (po grupama proizvoda) (Daily Sales Reports, SKU, GM, Brand),
  - po prodavcima - prodaja, obilazak terena, hijerhijski, (KPI reports - POS, Preseller)
  - Izveštaj o prodaji godinu unazad od izabranog datuma (Moving Annual Target reports)
  - prodaja u odnosu na plan do nivoa proizvoda (Sales Actual vs AOP (SKU), Sales Actual vs AOP Monthly)
 • Izveštaji iz finansija - dospelost plaćanja po periodima, distributivnim centrima, kupcu, komercijalisti (Finance reports - Aging Report by Category, Customer, Preseller)
 • Logistika izveštavanje (ukupan broj ordera, broj ordera na PDA uređaju, obilazak kupaca, poređenje plana obilaska kupaca sa stvarnim vrednostima obilaska)

40. Veza ka finansijskom poslovanju

 • veza ka finansijskom knjigovodstvu, modeli kontiranja po tipovima dokumenata, dva načina grupisanja dokumenata u izveštaj za knjigovodstvo (unapred, dnevni, nedeljni, mesečni ili naknadni), dvofazno kontiranje po potrebi, štampa izveštaja za knjigovodstvo, automatsko formiranje naloga za knjiženje;
 • veza ka finansijskoj operativi, formiranje naloga za isplatu, formiranje očekivanih uplata od interesa za prepoznavanje izvoda, formiranje specifikacije čekova.

41. Podrška za dislocirane objekte 

 • Prilagođeno slanje i preuzimanje podataka (dokumenti i šifarnici - unos u offline režimu i preuzeti u centralnu bazu bez korišćenja replikacije baze podataka)


42. Marketing i prodaja oglasnog prostora - import SMS poruka, veza sa voice aplikacijom - Informacioni sistem marketinga Novosti

43. Web servis generation tool - automatsko generisanje web servisa od svih objekat - brzo generisanje web servisa za pristup i razmenu podacima preko weba

44. Web client tool - univerzalni web klijent - brzo generisanje web user interfacea za DMS aplikacije

45. Document management system - čuvanje binarnih objekata (word, pdf, grafika, filmovi), workflow

Infos.net

 • Infos net sistem za upravljanje dokumentacijom karakterišu sledeće osobine:
 • unos preko windows ili web user interfacea
 • brza pretraga, prikaz, izveštavanje kroz štampu, windows i web user interface, export u excel ili word svih dokumenata i izveštaja, ključne reči, indeksiranje kroz metapodatke, klasifikacije, identifikacija, topologija indeksa, bogato i jednostavno filtriranje.
 • sigurnost - ograničenja po biznis procesu, statusu, user roli kroz prava čitanja, izmene, kreiranja, brisanja, kriptovanje izmedju klijenta i servera, servera i DBMSa, 
 • integracija sa office, image, voice, audio, video creation aplikacijama i čuvanje svih poznatijih formata - word, excel, pdf, audio, video itd.
 • workflow - upravljanje biznis procesa po aktivnostima, statusima, user rolama
 • Metapodaci - čuvanje istorije promena svih objekata (dokumenata, slika, itd) sa vremenom promene, userom koji je promenio, verzijom objekta)
 • RDBMS sistem kao storage, offline i online rad, automatska migracija iz offline rada na radnoj stanici u centralni storage
 • Specijalizovani MediaPlayer i veza za čuvanje podataka o media fajlovima

 

Aspekt funkcionalnosti

Infos uključuje gotove servise i alate koji omogućuju jednostavnu implementaciju zajedničkih funkcija svih poslovnih aplikacija:

 • User interface radjen pomoću DevExpress kontrola
 • uključivanje u sistem i izbor posla,
 • kretanje po sistemu menija,
 • izbor nekog mogućeg skupa aktivnosti i kontrola da li se aktivnosti odvijaju u određenom redosledu (koraci u procesu),
 • pretraživanje/izlistavanje/održavanje poslovnih objekata,
 • podrška za perzistentnost poslovnih objekata,
 • kontrola privilegija po poslovnim objektima, procesima i aktivnostima,
 • standardizovano izveštavanje.
 • veza sa MS Officeom - automatska štampa dokumenata u WORD ili EXCEL, izvoz svih izveštaja u WORD ili EXCEL - i u slučaju LINUX serverskog OSa ukoliko je radna stanica Windows. Automaski export u XML i XMD format.
 • Crystal Reports izveštavanje
 • DMS - sistem za upravljanje dokumentima - čuvanje podataka u okviru IIS svim binarnim formatima (bitmape, vektori, office formati, PDF, audio, video...) Primeri primene - ugovori, projekti, laboratorijski rad...
 • veza aplikacije sa mernim uređajima i kontrolerima, SCADA sistemima i svim standardnim industijskim signalima 
 • veza aplikacije sa SMS, VOICE aplikacijom
 • Tracing - log promena dokumenata i objekata - sa userom koji je promenu izvšio i timestampom kada je promena izvršena
 • Čitanje podataka sa ličnih karata sa čipom
 • Veze sa svim e-government servisima vezanim za preduzeća
 • Ugrađena podrška za elektronski potpis
 • Integracija u svim modulima sa incoming i outgoing e-mail serviserima

 

Aspekt tehnologije

Infos.net

Client Tier:

Rich client je realizovan kroz DevExpress i sadrži logiku prezentacije i validacije.

Web clilent je realizovan kroz DevExpress sa korišćenjem AJAX tehnologija

Web Tier:

Komponente Web sloja se hostuju u kao Web Services na Web serveru (IIS). Komunikacija između klijentske aplikacije i komponenti Web sloja se ostvaruje na sledeće načine.

 • Remoting, TCP/IP
 • Remoting, HTTP
 • XML Web Services, SOAP

Middle Tier:

Poslovna logika se realizuje u komponentama srednjeg sloja kao Windows Service.

Data Tier:

Podaci su smešteni u bazi podataka po želji Microsoft SQLServer, Oracle itd. Za pristup podacima koristi se ADO.NET.

Programski jezik C#, PHP.

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!