Softver za bolju otpremu derivata


Novi sistem je mnogo pouzdaniji od prethodnog, i nakon intenzivne obuke operatera i svih korisnika, stvaraju se svi uslovi za efikasniji rad prilikom otpreme derivata iz RNP-a

Ilustracija Moj NIS
ilustracija iz časopisa Moj NIS

(Informatikin MES Plant architect između SAP-a - ERP i procesa - Siemens, Emerson, Mess und Fordertechnik...

Stručnjaci Informatike ad pustili su u rad MES Plant architect u Rafineriji nafte Pančevo (RNP), koji je u sprezi sa SAP-om i merno-upravljačko-regulacionom opremom u procesu - SCADA, DCS/PLC, Batcher, vage, čitači...

Računarski integrisana proizvodnja je upravljanje procesima poslovno-proizvodnog sistema u kome su sve funkcije - od planiranja, projektovanja, proizvodnje do distribucije finalnog proizvoda, servisa, rada sa dobavljačima i kupcima - realizovane pomoću računara, računarskih komunikacija i informacionih tehnologija. Sistemi koji čine ovako integrisanu proizvodnju su ERP-MES-SCADA/DCS/PLC.

ERP - Enterprise Resource Planning - planiranje i upravljanje resursima preduzeća, na najvišem nivou kreira strategiju i logistiku celokupnog preduzeća, pravac razvoja, kao i neposredne, tekuće planove i naloge za nabavku, proizvodnju i prodaju. U Rafineriji nafte Pančevo ulogu ERP sistema obavlja SAP softver.

Uprošćeno, zadatak MES - Manufacturing Execution Systems je potpuno saglasan imenu - "izvršenje proizvodnje", tj. da  dobijene naloge od ERP-a ažurira, planira, shodno raspoloživim ljudskim i proizvodnim resursima, obradi u tehnološke naloge za proizvodno-procesne sisteme - SCADA/DCS/PLC  i nakon izvršenja, obrađene rezultate sa više aspekata - količina, kontrola kvaliteta i sl - daje na raspolaganje svojim korisnicima.

Za realizaciju ovakvih složenih sistema, neophodne su odgovarajuće hardversko-softverske komponente, raspoređene po svim nivoima, kao i mogućnosti njihove međusobe komunikacije.

Plant architect (PA) je Informatikin alat za MES aplikacije, čija je arhitektura modularna.

U RNP-u je instalirano više modula, kao što su: Oil&Gas Terminals (PA-OGT), Tank Farm (PA-TF), LIMS (PA-LIMS), Traffic (PA-T) i dr.

MES Plant arhitect Informatike ad postavljen u Rafineriji nafte Pančevo obezbeđuje, pored ostalog: sledljivost procesa od zahteva do isporuke, objedinjenost svih relevantnih informacija na jednom mestu, za sve korisnike u složenom procesu od planiranja do isporuke robe na terminalu, efikasniji rad,  manje zadržavanje cisterni, veći protok robe, analitičke izveštaje, smanjenje broja grešaka i uticaja ljudskog faktora, veću bezbednost ljudi i opreme...

U tekstu koji sledi, objavljenom u glasilu Moj NIS, od maja 2013. godine, opisano je iskustvo sa Informatikinim MES Plant arhitect sistemom koji je, u saradnji sa Simensom, primenjen ovog proleća u Rafineriji nafte Pančevo.)

U okviru druge faze modernizacije auto-punilišta kojom je obezbeđeno punjenje cisterni sistemom nalivanja odozdo (bottom loading) čime se ostvaruje „nulta“ emisija zagađujućih materija u atmosferu, u prvoj dekadi maja je instaliran novi MES softver za efikasniju otpremu derivata iz Rafinerije nafte Pančevo.

Instaliranjem i uspešnim probnim radom MES softvera, koji će zameniti stari MARTA softver, zaokružili  smo ovu fazu projekta koja će doprineti kvalitetnijem radu i boljoj kontroli rada prilikom otpreme derivata, kaže Sašo Veljković, rukovodilac projekta u Direkciji za kapitalne investicije i materijalno - tehničko obezbeđenje Bloka „Prerada“.

Prednosti novog softvera jesu: brža otvaranja naloga, automatska razmena podataka sa rekonstruisanim utovarnim ostrvima, merenje gustine, tepmerature i pritiska. Obezbeđena je i potpuna automatizacija i kompjutersko praćenje uređajima za povraćaj i utečnjavanje gasova (VRU jedinice), protivpožarnim sistemom i ESD sistemom. Novi MES softver u potpunosti je usaglašen sa SAP sistemom, obezbeđena je stalna veza sa drugim podsistemima, uključujući i tačne bilanse o količinama robe u rezervoarima i niz drugih informacija poput upravljanja i nadzora na pumpama i kontrole saobraćaja cisterni od ulaska u krug Rafinerije, preko kontrolnih merenja, do utovara i izlaska iz RNP-a. Sistem rada koji obezbeđuje novi softver mnogo je pouzdaniji od prethodnog, i nakon intenzivne obuke operatera i svih korisnika, stvaraju se svi uslovi za efikasniji rad prilikom otpreme derivata. U sledećoj fazi pristupiće se integraciji MES softvera sa mernim sistemima na železničkom punilištu i Dunavskom pristaništu, što će omogućiti kompjutersko praćenje celokupne otpreme derivata sa lokacije Rafinerije nafte Pančevo.

Realizaciju ovog važnog projekta na rafinerisjkom autopunilištu obavlja kompanija „Siemens“ iz Beograda. Paralelno sa probnim radom koji se uspešno odvija, u toku je testiranje svih ostalih pomoćnih sistema novougrađene opreme koja će omogućiti bolju otpremu derivata domaćem i inostranom tržištu.

Tekst: Voja Krkobabić

Moj NIS, br. 36, maj 2013. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!